X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży im. Henryka Pelli "Muzol" 2019
Centrum Kultury w ŚmigluJust Cover ItCentrum Kultury w ŚmigluJust Cover ItUrząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoZarząd Powiatu KościańskiegoGmina ŚmigielREGULAMIN
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol”
im. Henryka Pelli
Śmigiel 2019
22-23 czerwca 2019 r.1. ORGANIZATOR: 
Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
przy współpracy z Centrum Kultury w Śmiglu

2. CELE:
a) popularyzacja polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży, 
b) promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, 
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 
d) stworzenie warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów dziecięcych i młodzieżowych, 
e) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży, 
f) wyszukiwanie młodych talentów i otoczenie ich opieką. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W konkursie udział mogą wziąć soliści w wieku od 9 do 25 lat (roczniki 1994-2010), którzy wykonują utwór po polsku, polskiego kompozytora oraz polskiego autora tekstu.

4. KATEGORIE WIEKOWE: 
Przesłuchania odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: 
- 9 do 12 lat; 
- 13 do 15 lat; 
- 16 do 25 lat. 
O przydziale solisty do grupy decyduje rok urodzenia. 

5. OCENA: 
Jury dokona oceny występujących podmiotów wykonawczych wg następujących kryteriów: 
a) dobór repertuaru i jego wartość artystyczna,
b) technika wokalna,
c) interpretacja,
d) dykcja,
e) ogólny wyraz artystyczny.

Komisja wyłoni laureatów; decyzje komisji są ostateczne. 

6. JURY: 
Aleksander Maliszewski – przewodniczący,
Halina Benedyk – członek,
Marzena Osiewicz – członek.

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 
a)do dnia 11.05.2019 r. należy przesłać:
1. demo mp3 piosenki konkursowej w języku polskim (polski kompozytor i autor tekstu)
2. kartę zgłoszeniową
3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
b) w Festiwalu będą uczestniczyć osoby, które zostaną zakwalifikowane przez komisję eliminacyjną, 
c) wyniki przesłuchań będą opublikowane do dnia 03.06.2019 r. na stronie internetowej www.muzol.smigiel.pl. Dodatkowo osoby, które zakwalifikują się do Festiwalu otrzymają wiadomość e-mail na adres podany w karcie zgłoszeniowej, 
d) uczestnicy wykonują w konkursie piosenkę zadeklarowaną na karcie zgłoszeniowej,
e) wykonawcy prezentują piosenki przy półplaybackach nagranych na CD, pendrive lub przy żywym akompaniamencie (zespół akomp. może liczyć maksymalnie cztery osoby)
, f) kolejność przesłuchań w danej kategorii wiekowej będzie odwrotna do alfabetycznej (tj. od Ż do A)
g) koszt akredytacji uczestnika – 50zł (w ramach akredytacji zagwarantowany jest posiłek w dniu 22 czerwca). Akredytację należy uiścić do 10.06.2019 r. na konto Organizatora – 29 8667 0003 0009 8212 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Śmiglu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie i organizator ma prawo powołać wykonawcę z listy rezerwowej. Organizator na życzenie może wystawić rachunek, w tym celu prosimy o kontakt pod adres mailowy organizatora.
h) organizator zapewnia posiłek (obiad) dla uczestników festiwalu (jeżeli osoby towarzyszące pragną korzystać z posiłku, muszą to zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej) 
i) koszty przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca (z wyłączeniem obiadu dnia 22 czerwca) .
j) w Koncercie Galowym wystąpią laureaci festiwalu „MUZOL” 2019 i wykonawcy wytypowani przez organizatora.
k) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie, akredytacja nie podlega zwrotowi.

8. PROGRAM: 

22 czerwca 2019: 
– przesłuchania konkursowe,
– Koncert Galowy

GODZINOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

23 czerwca 2019: 
- warsztaty z Julitą Zielińską dla uczestników

9. NAGRODY: 
a) GRAND PRIX – 1000,00 zł brutto
b) zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody finansowe,
c) osoby wyróżnione w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe,
d) jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów

Każdy uczestnik festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa i upominek.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a) kolejność przesłuchań finałowych bezpośrednio po losowaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.muzol.smigiel.pl.
b) każdy uczestnik finału powinien być w miejscu imprezy najpóźniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem przesłuchań w danej kategorii wiekowej, 
c) wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator, 
d) POTWIERDZENIEM UDZIAŁU W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH jest wpłata akredytacyjna. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału w festiwalu i na to miejsce zostanie powołana osoba z listy rezerwowej, 
e) materiały zarejestrowane przez organizatora podczas trwania festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.